21 فروردین سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی سال (1378 ه ش)
25 اسفند سالروز شهادت سرتیپ پاسدار عبدالحسین برونسی
23 اسفند پیروزی در عملیات نامنظم ظفر7
23 اسفند پیروزی در عملیات نامنظم ظفر7
    تاریخ› پنجشنبه 23 اسفند 08:54

22 اسفند روز بزرگداشت شهدا
22 اسفند روز بزرگداشت شهدا
    تاریخ› چهارشنبه 22 اسفند 09:33

22اسفند روز بزرگداشت شهدا