ستاد فرماندهی
سایر فرماندهان
فاتحان ۱۷
ستاد فرماندهی
شهید محمود منتظر
شهید محمود منتظر
شهید سید احمد نبوی
شهید سید احمد نبوی
شهید جواد عابدی
شهید جواد عابدی
شهید محمد جواد دل آذر
شهید محمد جواد دل آذر
شهید جعفر حیدریان
شهید جعفر حیدریان
شهید سید مهدی روحانی
شهید سید مهدی روحانی
شهید اسماعیل صادقی
شهید اسماعیل صادقی
شهيد مهدي زين الدين
شهيد مهدي زين الدين
شهید محمد بنیادی
شهید محمد بنیادی